fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk louboutin outlet christian louboutin outlet nfl jerseys wholesale discount mlb jerseys wholesale nba jerseys discount nhl jerseys Discontinued MBT Shoes herve leger outlet cheap nfl jerseys cheap soccer jerseys thailand soccer jerseys Fake Oakleys
Aydera - DentalTürk [ Türkiye'nin Dental Portalı ]
 
Email:
Şifre:
Şifremi unuttum?
 
Dental Türk - Türkiye'nin Dental Portalı
Üye olmak için lütfen tıklayınız! DentalTürk Üyeler:
Sitemizi 3969 ziyaretçi geziyor.
 
     
» Dental Türk
Ana Sayfa
Dental Kurslar
Dental Turizm
Dental Danışma 

» Free Hizmetler
Dental Pazar
Dental Borsa
Dental İş İlanları

» Dental Linkler
Diş Hekimleri
Diş Teknisyenleri
Dental Firmalar
Diş Laboratuvarları

» Dental Servisler
Dental Bilgiler
Dental Videolar

» Dental Arama
Sayfalarda ara:

Üyelerde ara:

E-Sözlükte ara:(İngilizce)

Bu sayfayı yazdır
Sık Kullanılanlara Ekle
Ana sayfam yap
 
Dental Makaleler
Kemik Seviyelerinin Sulkus Derinliği Ölçümleri Hacked by Turksiberkonseyi.com/ Uyarı Açıklarınızı Kapatınız .
ÖZET

Doç.Dr.Tosun TOSUN

Oral implantların başarılarını ortaya koyan en önemli gösterge çevre kemik dokusunun devamlılığını sürdürmesidir. Peri-implanter sulkus derinliği ölçümleri yeterli hassasiyete sahip olmayıp implantolojide her zaman patolojik gelişmeleri belirtmediği için peri-implant kemik dokusundaki değişiklikleri saptamada en etkin yol radyografik tetkiklerdir. Çalışmaya dahil edilen hasta grubunda saptanan klinik sulkus derinlikleri ve radyografik kemik seviyeleri karşılaştırılarak incelenmiştir. 9 hastada alt çeneye uygulanmış, ortalama 12.9 aylık fonksiyon süresine sahip toplam 16 implantın postoperatif ve protetik yükleme sonrası alınan panoramik radyografileri bilgisayara aktarılıp dijitize edilerek peri-implanter kemik seviyeleri ölçülmüştür. Bilgisayar destekli ortopantomografi ölçümleri, değişik büyütme oranlarından kaynaklanan görüntü farklarını önleyerek panoramik radyografilerin karşılaştırmalı olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Klinik olarak mPI, mSBI indeksleri uygulanmış, peri-implant keratinize mukoza miktarı, peri-implant sulkus derinlikleri denetlenmiştir. Radyografik ölçümlerde ortalama 2.01 1.31mm peri-implanter kemik rezorbsiyonu ve 2.89 0.93mm peri-implanter sulkus derinliği saptanmıştır. Klinik sulkus derinliği ölçümleri ile peri-implant kemik seviye ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Sonuçta osseointergrasyonun uzun dönemde devamlılığını denetlemek açısından radyografik yöntemler en etkin yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar sözcükler: İmplant, Radyoloji, Rezorbsiyon, Kemik, Sulkus derinliği

EVALUATION OF PERI-IMPLANT BONE LEVELS BY MEANS OF PROBING DEPTH AND COMPUTER-ASSISTED RADIOGRAPHIC ASSESMENT

ABSRACT

Preservation of the avaliable bone volume is one of the main criteria to predict the success of dental implants. As the peri-implant sulcus depth measurements are not sensitive to reveal pathologic progress, the most effective method to assess the peri-implant bone changes is radiographic evaluation. In this study peri-implant bone levels of 9 patients, having 16 dental implants with a mean function time of 12.9 month, has been assessed in computer using postoperative and post-loading panoramic radiographies digitized on software. Computer-assisted measurements of orthopantomographs permit comparative use of panoramic radiographies, avoiding image differences depending on different magnification rates. Clinical parameters such as mPI, mSBI, attached keratinized mucoza, probing depth were also assessed.

The mean peri-implant bone resorbtion was 2.01 1.31mm, and probing depth average was 2.89 0.93mm. There was not any significant statistical corelation between radiographic bone level measurements and probing depth measurements. Thus radiographic evaluation is the most effective method to detect the osseointegration.

Key words: Implants, Radiology, Resorbtion, Bone, Sulcus depth

GİRİŞ

Oral implant uygulamalarının bilimsel temele oturtularak, rutin dişhekimliği tedavileri arasına girmesi ile birlikte, implant sistemlerinin bilimsel açıdan denetlenerek, sonuçlarının değerlendirilebilmesi açısından, başarı kriterlerinin saptanması gereği doğmuştur. Başarı kriterleri ile ilgili olarak çeşitli araştırmacıların önerileri arasından Alberktsson ve ark. (1) tarafından ortaya konan kriterler, günümüzde en çok kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre başarılı kabul edilen bir implantın sahip olması gereken koşullar şunlardır:

- İnceleme esnasında klinik kontrolü yapılacak implantın üst yapıdan ayrılmış olması ve kontrolde mobilitenin olmaması gerekir.

- Radyolojik kontrollerde implant etrafında radyolusent görüntü olmamalıdır.

- İmplantın ilk yıl fonksiyonundan sonraki her sene için 0.2 mm'lik ve daha az dikey kemik rezorbsiyonu fizyolojik olarak kabul edilmelidir.

- İmplant ağrı, enfeksiyon, nöropati, parastezi ve mandibuler kanal tahribatı gibi semptom ve bulgulara neden olmamalıdır.

- Yukarıdaki şartlara uymak kaydıyla, 5 yıllık dönemde en az %85, 10 yıllık periodda asgari %80 başarı oranlarına sahip olunmalıdır.

Yukarıdaki kriterler esas alındığında peri-implanter kemik seviyelerinin uzun dönemde gösterdiği rezorbsiyon miktarının önemi ortaya çıkmaktadır. Zira peri-implanter destek kemikyeki azalmalar progressif karakterde olup implant kaybına neden olabilirler(15). Bu sebeple implantların periodik kontroller ile denetim altında tutulması olası komplikasyonları önlemede etkin bir yöntemdir. Rutin kontroller sırasında değerlendirilen parametreler, okluzyon, plak ve kanama indeksleri, ataşman düzeyi, sulkus likiti , mobilite ile radyolojik ve mikrobiolojik kontrollerdir.

Periodontal derin sulkusların varlığı patolojik gelişmeleri gösterirken, implantolojide sulkus derinliği flap kalınlığından kaynaklanabileceğinden her zaman patolojik bir durumu göstermez. Sulkus derinliği spesifik bir peri-implanter parametredir, ancak endikativ değildir(3,12). Klinik olarak krestal kemik seviyelerinin tespiti mümkün değildir. Ancak peri-implant sulkus derinliği veya ataşman düzeyi implant etrafındaki herhangi bir lezyonun varlığını gösterebilirler. Dolayısı ile radyografik kontroller bu amaca yönelik en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peri-implanter kemik seviyelerini incelenmesinde çeşitli radyolojik yöntemlerden faydalanılır (4,5,9,14). Konvansiyonel radyolojik metodların yanısıra bilgisayar destekli radyografik değerlendirme yada dijital subtraksiyon metodları yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır(6,11,13,19). Bilgisayar destekli radyografik değerlendirme dişler için uygulanmak üzere ilk olarak Jeffcoat ve Williams tarafından ortaya konmuştur (7). Weber ve ark. tekniği implantlar için uygulamışlardır(19).

Bilgisayar destekli radyografik değerlendirme yönteminde, alınan standardize ağız içi grafilerin görüntüleri bilgisayara aktarılarak, görüntüler üzerindeki referans noktaları arasında hasas ölçümler yapılır(11,17).

Çalışmada diş implantları ile rehabilitasyonu yapılmış 9 vakaya uygulanan implantlarda peri-implant sulkus ölçümleri ile bilgisayar destekli radyografik ölçümler karşılaştırmalı değerlendirilerek, sulkus ölçümünün kemik seviyelerindeki değişimlerin diagnozunda yeterli olup olmadığı incelenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM

Çalışmada 9 hastada alt çeneye uygulanmış, ortalama 12.9 aylık fonksiyon süresine sahip, değişik implant sistemlerine ait, toplam 16 adet kök form implantın rutin kontroller sırasında saptanan modifiye plak indeksi (mPI) (10), modifiye sulkus kanama indeksi (mSKI) (10) değerleri, peri-implanter keratinize mukoza miktarı (PKM), peri-implanter sulkus derinliği (PSD) değerleri ile postoperatif ve protetik yükleme sonrası alınan panoramik radyografiler bilgisayara aktarılıp dijitize edilerek yapılan peri-implanter kemik seviyesi ölçümleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

Uygulanan implantların 5 adedi PittEasy BioOss, 6 adedi IMZ, 5 adedi Spectra System / Dentsply implant sistemine aittir(tab.1). İmplant uygulamasını takiben alt çenede 3 ay, üst çenede 6 aylık ortalama iyileşme süreleri beklenmiştir. İyileşme süresi sonunda protetik işlemlere geçilerek vakanın tipine göre 5 adet sabit ve 4 adet hareketli olmak üzere toplam 9 adet implant-üstü protez gerçekleştirilmiştir. Hastalar peri-implanter doku sağlığı ve protetik kontroller açısından 6 aylık rutin kontrollere çağrılmış ve çağrılmaktadırlar. İmplant sağlığını belirleyici parametreler olarak mPI (10), mSKI (10), vestibül, lingual, mesial, distal yüzlerde 0.5 mm çaplı plastik sonda(1) implant uzun aksına paralel tutularak PSD ölçümü, iyot çözeltisi ile boyandıktan sonra PKM boyutu ölçümleri uygulanmıştır

İMPLANTLARIN SİSTEMLERE GÖRE DAĞILIMI

PittEasy BioOss / TRONICSORAL

5

IMZ / FRIATEC

6

Spectra System / DENTSPLY

5

tab.1

Her hasta için implant uygulaması sonrası ve protetik çalışmaların bitiminden itibaren rutin kontroller sırasında alınan iki adet panoramik radyografi değerlendirmeye alınarak peri-implanter kemik seviyeleri ölçülmüştür. Panoramik radyografiler üzerindeki büyütme ve rotasyon açılarının değişkenliğinden kaynaklanan görüntü farklılıklarının önüne geçilebilmesi için önce radyografi görüntüleri scanner aracılığı ile bilgisayara aktarılarak dijitize edilmiş, kullanılan bilgisayar programında (Adobe Photoshop 2.5.1- Apple Inc.)görüntü üzerinde belirlenen noktalar arasında 1/1000 hassasiyet düzeyinde ölçüm yapılmıştır.

Referans noktaları olarak implantların kuronal ve apikal orta noktaları, distal kuronal köşe noktaları ve krestal kemik seviyesinin implantın distal duvarındaki en kuronal noktaları alınmıştır (resim1-2). Bahsi geçen ilk iki referans noktası arasında mm cinsinden ölçülen değer ile gerçek boyutsal değeri bilinen implant ve krestal kemik seviyesi arasında doğru orantı kurularak krestal kemik seviyesinin gerçek değeri saptanmıştır. Büyütme farklılıklarından kaynaklanan hataları ortadan kaldırmak için her radyografi kendi içinde doğru orantı hesabı yapılarak değerlendirilmiştir.

Resim1. Preoperatif radyografi üzerinde referans noktaları

Resim2. Rutin kontroller sırasında alınan radyografi üzerinde referans noktaları. Koyu gri oklar kuronal ve apikal orta referans noktalarını, açık gri oklar distal kuronal köşe noktaları ve krestal kemik seviyesinin implantın distal duvarındaki en kuronaldeki referans noktalarını göstermektedir.

İSTATİKSEL YÖNTEM

mPI, mSBI, PSD, PKM ve mesial-distal krestal kemik rezorbsiyonlarının karşılaştırmasında her gruba ait ortalama değer, standart sapma minimum ve maksimum değerleri saptanmıştır. Bağımsız grupların karşılaştırmasında Spearman sıra ilişki katsayısı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyleri tek yönlü olarak belirlenmiştir.

BULGULAR

Değerlendirilen 16 implant 2 ile 41 ay arasında , ortalama 12.9 9 ay fonksiyon süresine sahiptir. Fonksiyon sürelerinin ortancası 11 ay olarak saptanmıştır. Fonksiyon süresi sonunda cerrahi safhadan itibaren implantlarda görülen distal krestal kemik rezorbsiyonu ortalama 2.20 1.34mm, mesial kemik rezorbsiyonu 1.82 1.33mm'dir. Rezorbsiyon miktarlarının ortalama değeri olarak 2.01 1.31mm bulunmuştur.

Mesial PSD 3.13 1.67mm, distal PSD 3.44 1.55mm, vestibül PSD 2.44 1.09mm, lingual PSD 2.56 0.81mm ve ortalama PSD 2.89 0.93mm olarak saptanmıştır(tab.2).

PERİ-İMPLANTER SULKUS DERİNLİKLERİ n=16

mesial PSD

distal PSD

vestibül PSD

lingual PSD

ortalamaPSD

3.13 1.67mm

3.44 1.55mm

2.44 1.09mm

2.56 0.81mm

2.89 0.93mm

tab.2
Mesial ve distal yönlerde PSD ile kemik rezorbsiyonu değerleri arasında, ayrıca ortalama PSD ile ortalama rezorbsiyon miktarı arasında istatitiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(tab.3).

SULKUS DERİNLİĞİ - KRESTAL KEMİK REZORBSİYONU İLİŞKİSİ n=16

mesial rezorbsiyon

mesial PSD

1.82 1.33mm

3.13 1.67mm

rs=0.3122 p>0.05

distal rezorbsiyon

distal PSD

2.20 1.34mm

3.44 1.55mm

rs=0.3616 p>0.05

ortalama rezorbsiyon

ortalama PSD

2.01 1.31mm

2.89 0.93mm

rs=0.1600 p>0.05

tab.3 PSD ile rezorbsiyon miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

mPI ortalaması 1.00 1.21, mSKI ortalama 0.88 0.89 olup aralarında istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı bir ilişki saptanmıştır(rs=0.7164; p<0.001)(tab.4). mPI ile ortalama PSD arasında istatiksel anlamlı bir bağıntı bulunamazken (rs=0.4154; p>0.05 )(tab.5), mSKI ile ortalama PSD arasında ileri düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir(rs=0.6071; p<0.01)(tab.6)

mPI

mSKI

1.00 1.21

0.88 0.89

rs=0.7164; p<0.001

tab.4 mPI ile mSKI arasında çok ileri derecede anlamlı bağıntı bulunmuştur (n=16) .

mPI

PSD

1.00 1.21

2.89 0.93mm

rs=0.4154; p>0.05

tab.5 mPI ile PSD arasında anlamlı bir bağıntı bulunmamıştır (n=16) .

mSKI

PSD

0.88 0.89

2.89 0.93mm

rs=0.6071; p<0.01

tab.6 mSKI ile PSD arasında ileri derecede anlamlı bağıntı bulunmuştur (n=16) .

PKM miktarı ile PSD ortalaması arasında anlamlı bir bağıntı saptanmamıştır( rs=0.4705; p>0.05). Aynı şekilde rezorbsiyon miktarı ile PKM arasında da istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamıştır (rs=0.5251; p>0.05)(tab.7).

PSD

2.89 0.93mm

ort.rezorbsiyon

2.01 1.31mm

PKM

2.87 1.78mm

rs=0.4705; p>0.05

rs=0.5251; p>0.05

tab.7 PKM ile PSD ve ortalama rezorbsiyon arasında anlamlı bir bağıntı bulunmamıştır (n=16) .

 

TARTIŞMA

Bilgisayar destekli radyografi değerlendirme yöntemlerinde radyografilerdeki görüntü bilgisayara video kamera veya scanner aracılığı ile tanıtırlır(11,13,17,19). Çalışmamızda Tosun ve ark.(17) izlediği bilgisayar destekli radyografik ölçüm yöntemi uygulanmıştır.

Panoramik radyografilerin kemik seviyelerinin tesbiti amacı ile kullanıldığı çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Wismeijer ve ark (21) 64 total dişsizlik vakasında alt çene interforaminal bölgeye 218 adet TPS implantı uygulamışlardır. Çalışmada 6., 12. ve 24 aylarda alınan panoramik radyografiler üzerinde peri-implanter destek kemik incelenerek, bu süreler içinde önemli bir değişiklik gözlenmediği belirtilmiştir. Virtanen-Leimola ve ark (18), 39 vakada uyguladıkları 153 TPS implantını 3 ile 10 yıl (ortalama 5.6 yıl) rarsında değişen sürelerde izlemişler, peri-implanter kemik seviyelerindeki değişiklikleri tespit etmek için ortopantomogramlardan faydalanmışlardır. Sıfır ile 1.37 mm arasında kemik rezorbsiyonlarının saptandığı çalışmada ortalama 0.25±0.29 mm rezorbsiyon saptanmıştır.

Çalışmamızda ortalama bir yıllık fonksiyon süresine sahip implantlarda saptanan 2.01 1.31mm krestal kemik rezorbsiyonu, bu değerin literatürdeki diğer çalışmalara(3,9) ve Alberktsson(1)'un belirlediği başarı kriterlerinde ileri sürülen fonksiyondaki ilk bir yıl için 1mm ve sonrasında her yıl için 0.2mm'lik fizyolojik kemik rezorbsiyonuna göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmamızdaki değerler ile literatürdeki değerler arasındaki bu büyük farklılığın temel sebebi diğer araştırıcıların krestal kemik seviyelerini radyografik olarak implant-üstü protezlerin fonksiyona girmesinden sonraki ilk kontrol muayenesinden sonra izlemeye başlamaları, çalışmamızda ise değerlendirmeye alınan ilk radyografinin postoperatif 1. gündeki peri-impanter kemik seviyesini yansıtmasıdır. Dolayısı ile çalışmamızda iyileşme süresi, ikinci cerrahi operasyon ve fonksiyon süresi boyunca olan krestal kemik seviyesi değişiklikleri incelenmiştir. Buradan hareketle birinci ve ikinci cerrahi işlemler sonrasında implantasyon bölgesinde tam kalınlıklı flap kaldırıldığı için kemik reaksiyonlarının daha fazla olduğunu ve bunun rezorbsiyon şeklinde, başlangıç döneminde implant sağlığını negatif olarak etkilediğini söyleyebiliriz.

Bu çalışmada sulkus derinlikleri ile kemik rezorbsiyonları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış olması, literatürde de belirtildiği gibi sulkus derinliğinin implantolojide yeteri kadar endikativ olmadığını göstermektedir(16). Zira implantasyon bölgesindeki mukoperiostun kalınlığı ile sulkus derinliği doğru orantılı olup, derin sulkus periodontolojide olduğu gibi patojeniteyi belirtmez. Ancak yapılan çalışmada sukus derinliğinin zaman içersinde gösterdiği değişiklikler incelenmemiştir. Dolayısı ile bu yönde yapılacak çalışmalar ile klinik uygulaması pratik olan sulkus derinliği ölçümlerinin ne kadar endikativ olduğu anlaşılabilecektir.

Çalışmada mPI ile mSKI arasında ve mSKI ile PSD arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmış olması, beklenildiği gibi derinleşen sulkuslarda plak retansiyonunun ve iltihabi manifestasyonların arttığını göstermektedir.

Wennström ve ark.(20) mukoza tipi ile periodontal iltihaplanma arasında bir ilişki olmadığını ortaya koymuşlardır. Bazı araştırıcılar(2,8) bu görüşten hareket ile implantlar etrafında keratinize mukoza bulunmasının gerekli olmadığı, ancak istenen bir durum olduğu prensibini benimsemiştir. Çalışmamızda da PKM miktarı ile PSD ve rezorbsiyon arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır(tab.7). Buna karşın Schroeder(12) implant başarısının peri-implanter mukoza tipinden etkileneceğini düşünerek, hareketli mukoza varlığında serbest dişeti grefti uygulamalarını benimsemiştir.

Sonuçta mSKI ile PSD arasında ortaya konan anlamlı ilişki mukozal inflamasyon durumunda sulkus derinliğinin arttığını ortaya koyması itibarı ile rezorbsiyon miktarı ile sulkus derinliği arasında da bir bağıntının bulunabileceği düşünülmektedir. Ancak sulkus derinliği ile peri-implanter kemik seviyeleri arasında olası ilişkinin tespiti için periodik kontrol sonuçlarının karşılaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Osseointegrasyonun uzun dönemde devamlılığını denetlemek açısından radyografik yöntemler en etkin yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAYNAKLAR:

1- Alberktsson T, Zarb G, Wortington P, Eriksson RA. The long term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants 1986:1:11-25.

2- Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark P-I: A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Int J Oral Surg 1981:10:387-416. yd için

3- Chaytor DV, Zarb GA, Schmitt A, Lewis DW. The longitudinal effectiveness of osseointegrated dental implants. The Toronto study: Bone level changes. Int J Periodont Res Dent 1991:11:113-125.

4- Esposito M, Ekestubbe A, Gröndahl K. Radiological evaluation of marginal bone loss at tooth surfaces facing single Branemark implants. Clin Oral Impl Res 1993:4:151-157.

5- Hollender L, Rockler B. Radiographic evaluation of osseointegrated implants of the jaws. Dento-Maxillo-Fac Radiol 1980:9:91-95.

6- Jeffcoat MK, Reddy MS, van den Berg HR, Bertens E. Quantitative digital subtraction radiography for the assesment of peri-implant bone change. Clin oral Impl Res 1992:3:22-27.

7- Jeffcoat ve Williams :Relationship between linear and and area measurements of radiographic bone levels utilizing simple computerized techniques.J Dent Res1984:19:191-198.

8- Lekholm U, Adell R, Lindhe J et al: Marginal tissue reaction at osseointegrated titanium implants. II. A cross-sectional retrospective study. Int J Oral Surg 1986:15:53-61. yd için

9- Lindquist LW, Rockler B, Carlsson GE. Bone resorbtion around fixtures in edentulous patients treated with mandibular fixed tissue-integrated prostheses. J Prosth Dent 1988:59:59-63.

10- Mombelli A, van Oosten MAC, Schürch JrE, Lang NP: The microbiota associated with successful or failing osseointegrated titanium implants. Oral Microbiol Immunol 1987:2:145-151.

11- Reddy MS, Mayfield-Donahoo TL, Jeffcoat MK. A semi-automated computer-assisted method for measuring bone loss adjacent to dental implants. Clin Oral Impl Res 1992:3:28-31

12- Schroeder A: Orale Implantologie. Georg Thieme Verlag. Stutgart-NewYork1988

13- Strid KG. Radiographic results. Branemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T(eds): Tissue-Integrated Prostheses. Quintessence Pub. Co., Inc. 1985 sf 187-198

14- Strid KG. Radiographic procedures. Branemark P-I, Zarb GA, Albrektsson T(eds): Tissue-Integrated Prostheses. Quintessence Pub. Co., Inc. 1985 sf 317-327

15- Tosun T, Stellini E, Özdemir T, Mazzoleni S, Adak O. Comportamento biomeccanico sotto carico di impianti cilindrici. Il Dentista Moderno I Dossier 1995:Aprile:5-11

16- Tosun T, Anıl A, Özdemir T, Sandallı P. Peri-implanter sulkus derinliği. Oral İmplantol Der 1995;1:91-94

17- Tosun T, Anıl A, Dişçi R, Özdemir T, Sandallı P. Peri-implanter kemik seviyelerinin bilgisayar destekli radyografik değerlendirilmesi. Oral İmplantoloji Der 1995:2:13-17.

18- Virtanen-Leimola R, Peltola J, Oksala E, Helenius H, Happonen R-P. ITI titanium plasma-sprayed screw implants in the treatment of edentulous mandibles: a follow-up study of 39 patients. Int J Oral Maxillofac Implants 1995:10:373-378.

19- Weber HP, Buser D, Fiorellini JP, Williams RC. Radiographic evaluation of crestal bone levels adjacent to nonsubmerged titanium implants. Clin Oral Impl Res 1992:3:181-188

20- Wennström JL, Lindhe J: The role of attached gingiva for maintenance of periodontal health. Healing following excisional and grafting procedures in dogs. J Clin Periodontol 1983:10:206-221.

21- Wismeijer D, Vermeeren J, Van Waas M. Patient satisfaction with overdentures supported by one -Stage TPS implants. Int J Oral Maxillofac Implants 1992:7:51-55.

Kaynak:http://denta-dent.com/
 
  Bize Ulaşın
Dental Türk Portal Türkiye'nin Diş Hekimliği Rehberi. London / UK Tel: +44 78 9100 2293
 
Bu site en iyi 800x600 çözünürlük, IE5 ve üzeri versiyon tarayıcıda görüntülenebilir.
Tüm haklar?saklıdır.Copyright 2004-2018 ©Dental Türk - Aydera Designed by C.Aksoy
Gizlilik İlkeleri | Sponsorlar  Reklam | Rss - Atom | Kurumsal | Gruplar | Sözlük